— SPECJALIZACJA  —

ZAKRES PROWADZONYCH SPRAW

W ramach obsługi prawnej Kancelaria świadczy szereg czynności prawnych z zakresu:

 

 1. Prawa medycznego, w tym m.in.:
 • obsługę prawną podmiotów leczniczych,
 • reprezentowanie podmiotów leczniczych w sprawach o tzw. „błąd w sztuce”
 • reprezentowanie podmiotów leczniczych i pacjentów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie w związku z tzw. „błędem w sztuce”,
 • prowadzenie spraw dotyczących naruszenia praw pacjentów,
 • prowadzenie spraw o naruszenie dóbr osobistych pacjentów i lekarzy.

 

 1. Prawa rodzinnego, w tym m.in. prowadzenie spraw o:
 • rozwód zarówno z orzeczeniem o winie, jak i bez orzekania o winie,
 • separację,
 • ustalenie nieistnienia małżeństwa,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • alimenty zarówno na rzecz dziecka, jak i współmałżonka,
 • ograniczenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie, zmianę i wykonywanie kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz macierzyństwa,
 • uznanie dziecka,
 • przysposobienie,
 • podział majątku,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • ubezwłasnowolnienie.

 

 1. Prawa spadkowego, w tym m.in. prowadzenie spraw o:
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zabezpieczenie spadku,
 • dokonanie spisu inwentarza,
 • zachowek,
 • wydziedziczenie,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • unieważnienie testamentu,
 • przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • uchylenie się od skutków oświadczenia o przyjęciu spadku,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego.

 

 1. Prawa rzeczowego, prawa nieruchomości i prawa lokalowego, w tym m.in.:
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i zarządców nieruchomości,
 • prowadzenie spraw o zasiedzenie nieruchomości,
 • prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony własności i posiadania,
 • prowadzenie spraw o eksmisję,
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu korzystania z nieruchomości zajętych pod słupy energetyczne, linie przesyłowe oraz inną infrastrukturę,
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • zakładanie księgi wieczystej, uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • prowadzenie spraw o immisje,
 • dochodzenie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • prowadzenie spraw o ustanowienie i zniesienie służebności,
 • reprezentowanie w sporach dotyczących korzystania z rzeczy i zarządu nieruchomością,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów dotyczących obrotu nieruchomościami (kupna i sprzedaży nieruchomości umów deweloperskich, umów najmu, dzierżawy).
 1. Prawa ubezpieczeń majątkowych i osobowych w tym m.in. prowadzenie spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia na etapie postępowania likwidacyjnego, jak i postępowania sądowego w zakresie szkód w mieniu i na osobie.

 

 1. Prawa pracy w tym m.in. prowadzenie spraw o:
 • uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne,
 • odszkodowanie za niezasadne wypowiedzenie umowy o pracę,
 • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • wypłatę zaległego wynagrodzenia,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

 1. Prawa administracyjnego, w tym m.in. prowadzenie spraw dotyczących:
 • aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczystego,
 • ustalenia warunków zabudowy,
 • uzyskania pozwolenia na budowę,
 • opłaty adiacenckiej,
 • odszkodowania za wywłaszczenie.

 

 1. Prawa upadłościowego w tym m.in.:
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zarówno w przypadku osób prawnych, jak i osób fizycznych (tzw. upadłość konsumencka),
 • sporządzanie zgłoszeń wierzytelności,
 • prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem z masy upadłości majątku osoby trzeciej.

 

 1. Windykacji wierzytelności, w tym m.in.:
 • dochodzenie  należności z faktur i weksli,
 • prowadzenie negocjacji ugodowych z wierzycielami,
 • przygotowanie wezwań do zapłaty,
 • reprezentacja na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego.

 

 1. Prawa gospodarczego i handlowego, w tym m.in.:
 • zakładanie spółki cywilnej, spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń,
 • reprezentacja w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • doradztwo w ramach bieżącej działalności spółek, fundacji, stowarzyszeń,
 • reprezentacja w sprawach wynikających ze stosunku spółki (m. in. zaskarżanie uchwał, odpowiedzialność odszkodowawcza organów za szkody wyrządzone spółce),
 • obsługa prawna zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, rad nadzorczych i zarządów.